Vilkår og betingelser

Innledning

Denne avtalen/vilkår og betingelser regulerer leie og bruk av Velodromen i Asker samt leie av sykkel, utstyr og sykkelbod.

1. Avtalen

Avtalen består av disse betingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

2. Partene

Velodromen er Norges Cycleforbunds Kompetansesenter AS, Langenga 62, 1386 Asker, org nr 919426918, representert ved truls.veslum@velodromen.no, og betegnes i det følgende som Velodromen

Leietaker er den personen som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som Leietaker/Leietakeren.

3. Pris

Den oppgitte prisen for leien er den totale prisen Leietaker skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Velodromen før kjøpet ikke har informert om, skal Leietaker ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Leietakeren har booket time/sendt sin bestilling til Velodromen. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Velodromen i bestillingsløsningen eller i Leietakerens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Velodromen kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir booket/bestilt av Leietakeren.

Ved betaling ved betalingsløsninger, som Vipps, trekkes beløpet ved booking/bestilling.

Ved bestilling av medlemskap og/eller abonnements løsninger kan disse sies opp/avsluttes ved å gå inn på min side eller ved å sende e-post til resepsjonen@velodromen.no.  En oppsigelse/avslutning vil gjelde fra påfølgende måned.

Dersom Leietakeren bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Velodromen reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet senest samme dag som timen/leien av utstyr er booket..

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til Leietakeren utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Velodromen kan legge til et faktureringsgebyr for å dekke ekstrakostnadene ved utsendelse via faktura.

Leietakere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Dersom en time blir avlyst av Velodromen i Asker blir beløpet uansett refundert.

Levering er skjedd når Velodromen har gjort banen og/eller utstyret tilgjengelig for Leietakeren i henhold til bookingen/bestillingen.,.

Avbestilling av booket time/kurs må gjøres minimum 24 timer før timen skjer. Avbestillinger etter dette blir ikke refundert.

Dersom en time blir avlyst av Velodromen i Asker blir beløpet uansett refundert.

Ubenyttet time og/eller ubenyttet leie av utstyr refunderes ikke.

7. Leie av sykkel, sykkel sko og hjelm

Velodromen tilbyr utleie av alt utstyr en trenger til bruk av sykkelbanen; sykkel, sykkel sko og hjelm, men ikke klær.

Velodromen har ansvar for at utstyret som leies ut er i orden, men Leietaker har også et selvstendig ansvar for å sjekke om utstyret er i orden og plikter å spørre Velodromens personell på banen dersom man er i tvil.

8. Leie av sykkelbod

Velodromen tilbyr utleie av sykkelbod til lagring banesykkel og utstyr. Leietaker får tildelt eget bur/skap med et unikt nummer som Leietaker selv må sikrere med egen hengelås. Inngåelse av leieavtale gjøres i resepsjonen der du umiddelbart får tilgang til din sykkelbod.

 Vilkår leie av sykkelbod:

 • Sykkelbod forskuddsbetales med kr 150 – 400  per måned avhengig av str.
 • Ved inngåelse av leieavtale betales leie for resterende av inneværende måned og hele påfølgende måned.
 • Månedsbetaling forfaller den 20. dagen hver måned.
 • Leietaker kan forskuddsbetale leieavtalen opptil 12 måneder. I tolvte måned forskuddsbetales måned tretten, og det vil gå over til månedsbetaling frem til Leietaker på eget initiativ tar kontakt med resepsjonen for å forskuddsbetale flere måneder.
 • Ved oppsigelse betales faktura for inneværende måned, og du har leieavtalen ut påfølgende måned.
 • Leietaker har ikke krav på tilbakebetaling ved oppsigelse selv om sykkelboden er forhåndsbetalt flere måneder fram i tid.
 • Velodromen forbeholder seg retten til å klippe låsen og ta ut utstyret ved manglende betaling eller andre brudd på avtalevilkårene. Som Leietaker aksepterer du dette forholdet og har ikke erstatningskrav på ødelagt lås eller utstyr.
 • Du kan lagre opptil fire sykler og sykkelutstyr per sykkelbod.
 • Det er ikke tillat å lagre brukte klær i sykkelskapet. Velodromen forbeholder seg retten til å fjerne klær fra skapet om denne regelen ikke følges. Leietaker har ikke erstatningskrav på ødelagt lås eller utstyr.
 • Sikring av din sykkelbod gjøres på eget ansvar, og Velodromen er ikke erstatningspliktig ved tyveri eller skade ved f.eks. brann.
 • Velodromen forbeholder seg retten til å endre avtalevilkår og pris. Som Leietaker har du krav på varsel om dette minst 14 dager før nye avtalevilkår eller pris trer i kraft.

9. Forsinkelse og manglende levering – Leietakernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom Velodromen ikke gjør utstyret eller banen tilgjengelig til booket time/kurs eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Leietakeren eller forhold på Leietakerens side, kan Leietakeren kreve betalingen refundert.

Ved krav om tilbakebetaling bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). Kravet må grunngis.

Oppfyllelse

Leietaker kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse ved ombooking fra Velodromen. Leietaker kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Velodromen ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Velodromen at det står i vesentlig misforhold til Leietakerens interesse i at Velodromen oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan Leietaker likevel kreve oppfyllelse.

Leietakeren taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

10. Forsinket betaling

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom Leietakeren ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Velodromen kreve renter av leiesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Leietaker kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

11. Ansvarsfraskrivelse

Ved booking/bestilling bekrefter herved Leietaker følgende:

Ved booking/bestilling bekrefter jeg herved at jeg frivillig leier tid, og/eller utstyr for å benytte meg av fasilitetene ved velodromen. Som Leietaker erklærer jeg at jeg besitter den nødvendige akkreditering samt de nødvendige ferdighetene og kunnskapene som kreves for å bruke utstyret og fasilitetene på en tilfredsstillende og sikker måte.

Leietaker bruk av banen og benyttelse av leiet utstyr gjøres på eget ansvar.

Jeg er videre klar over og aksepterer ethvert ansvar og alle risikoer for tap eller skade jeg kan utsettes for under bruk av utstyret og fasilitetene, enten dette gjelder personskade eller skade på eiendom. Jeg forstår de risikoer som er forbundet med aktivitetene og det potensielle skadepotensialet som finnes.

Jeg bekrefter at jeg ikke er eller vil være påvirket av alkohol eller andre rusmidler under bruk av velodromens fasiliteter. Jeg er kjent med at velodromen ikke tilbyr ansvarsforsikring eller ulykkesforsikring, og er derfor klar over at jeg ikke er forsikret gjennom velodromen dersom en ulykke skulle oppstå som et resultat av mine egne handlinger.

I tilfelle min familie eller andre skulle rette ansvar mot velodromen eller dens ansatte grunnet skade påført meg eller mine eiendeler, aksepterer jeg at jeg er regressansvarlig for ethvert slikt ansvar overfor velodromen.

Jeg fraskriver meg samtidig retten til å søke erstatning og/eller regress fra Velodromen, dets ansatte eller andre velodromen er ansvarlig for, med mindre skaden eller tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra velodromens side. Erstatning for slike grovt uaktsomme eller forsettlige feil eller forsømmelser skal under alle omstendigheter begrenses til omfanget av det direkte tap som er lidt.

12. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Velodromen. Med mindre Leietakeren samtykker til noe annet, kan Velodromen, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Velodromen skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Leietakerens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Velodromen skal få gjennomført avtalen med Leietakeren, eller i lovbestemte tilfelle.

13. Konfliktløsning

Klager rettes til Velodromen innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet.

Avtalen er underlagt norsk rett og med Ringerike, Asker og Bærum tingrett som eksklusivt verneting.